Avís legal

1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: GRUS PLA SERVEIS S.L.
CIF: B25232497
Adreça social: Avda Cerdanya núm. 19 bxs. – 25720 Bellver de Cerdanya
Telèfon: 973 510 689

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: gruspla@gruspla.com

Amb quina finalitat tractem lesseves dades personals?

A GRUSPLA SERVEIS S.L. tractem la informació que ens faciliten amb la finalitatprincipal de dur a terme els nostres serveis professionals, vetllant la nostra actuaciói garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacionsdeontològiques de la professió.

Les finalitats principals per les que podem tractar les seves dades,  en base al seu consentiment, són la gestió deles dades relatives a:

 • gestionar les sol·licituds de serveis de l’Usuari.
 • gestionar la subscripció a newsletter i posterior remissió de la mateixa.
 • gestionar l’enviament decomunicacions comercials personalitzades de GRUS PLA SERVEIS S.L. per mitjanselectrònics i/o convencionals, en el cas que l’Usuari ho consenteixiexpressament.
 • gestionar la prestació deserveis contractats, així com de qualsevols serveis addicionals a aquests.
 • gestionar la realitzaciód’enquestes i/o evaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats perGRUS PLA SERVEIS S.L. i/o a la percepció de la seva imatge com a empresa.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaranfins que siguin necessàries per a la finalitat del tractament o fins quel’Usuari sol·liciti la baixa a GRUS PLA SERVEIS SL, s’oposi o  revoqui el seu consentiment. Posteriorment esconservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries, a disposicióexclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les AdministracionsPúbliques competents, per poder atendre possibles responsabilitats provinentsdel tractament, fins a finalitzar els terminis de prescripcions legalsestablerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractamentde les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dadesés la vinculació per la sol·licitud d’informació o per la contractació delsserveis de GRUS PLA SERVEIS S.L. ; i el consentiment lliure, específic,informat i inequívoc manifestat per l’Usuari efectuant una acció en aquestsentit.

Quins són els destinataris de les seves dades?

Les dades dels Usuaris podran ser comunicades a Administracions Públiques en els casos previstos per Llei.

Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories:

 • Dades identificaves: nom i cognoms
 • Dades de contacte: Direcciópostal, telèfon mòbil, direcció de correu electrònic.
 • Codis i Claus d’identificació del’Usuari.
 • Dades econòmiques.
 • Dades de característiquespersonals. Data de naixement, sexe , nacionalitat.
 • Dades de preferències.
 • Dades de geolocalització.

En el cas que l’Usuari facilitiles dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es comprometa trasladar a l’interessat, titular de les esmentades dades, la informació querelaciona la present Política de Privacitat, eximint a GRUS PLA SERVEIS S.L. detota responsabilitat en aquest sentit.

Quins són els seus drets quan ensfacilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si GRUS PLA SERVEISS.L. està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenendret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificacióde les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entrealtres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que vanser recollides.
 • En determinades circumstàncies,els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les sevesdades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa dereclamacions.
 • En determinades circumstànciesi per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessatspodran oposar-se al tractament de les seves dades. GRUS PLA SERVEIS S.L.deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, ol’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podransol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a unaltre responsable en els supòsits de tractaments que permet el ReglamentEuropeu de Protecció de Dades.
 • En el moment de la cancel·lacióde les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacionslegals.
 • Sens perjudici de l’exercicidels seus drets davant el responsable de tractament, també pot presentar unareclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona,telèfon 935527800.

Les dades que ha facilitat estractaran per GRUS PLA SERVEIS S.L. d’acord amb les finalitats descrites enaquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir els seusdrets d’accés, rectificació o supressió, la limitació o oposició al seutractament, així com el dret a la portabilitat de les dades a la següent adreçade correu electrònic: gruspla@gruspla.com.

2- PROPIETAT INTELECTUAL

GRUS PLA SERVEIS S.L. es titular de tots els drets de propietat intelectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

En virtut al que disposa en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Lleide Propietat Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicaciópública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàginaweb, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorizació de l’empresaper escrit.

3- POLÍTICA DE COOKIES

GRUS PLA SERVEIS S.L., pel seu propi compte o lad’un tercer contractat per la prestació de serveis de medició i seguiment,utilitza cookies quan l’Usuari navega per la pàgina web www.gruspla.com ( enendatant “página Web”).

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador de l’Usuari a l’accedira determinades pàgines web, permetent a aquests, entre altres coses, emmagatzemari recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’Usuario o del seuequip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en que utilitziel seu equip, pot utilizar-se per reconèixer un Usuari.

Les cookies utilitzades o que es podran utilitzar per aquesta pàgina Web, aixícom la seva finalitat es descriuen a continuació:

Cookies persistents de publicitat comportamental (Google Adsense, GoogleDoubleClick): Són aquelles que, tractades per un tercer (Google, Inc.), enspermeten gestionar la publicitat de tercers ensenyada en la nostra pàgina Web aixícom facilitar informació dels hàbits de navegació de l’Usuari a la nostrapàgina Web a la xarxa publicitària amb la finalitat d’ensenyar-li  publicitat segons la seva navegació, permetentla creació d’un perfil específic.

La configuració de Google DoubleClick estàpredeterminada pel servei ofert per Google, pel que li suggerim que consulti lapàgina de privacitat de Google DoubleClick (https://support.google.com/adsense/answer/1348695?hl=es) per obtenir més informació de les “cookies” queutilitza i de com inhabilitarles.

La utilizació de Google Adsense permet mostrar en les pàgines Web adherides ala xarxa publicitària anuncis als Usuaris segons les preferències determinadesper la cookie DoubleClick.

L’ Usuari pot inhabilitar l’ús de les cookies de Google per la publicitatbasada en interessos en el sigüent enllaç (http://www.google.com/ads/preferences/).

Si ho desitja, l’ Usuari pot inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercera través de la pàgina prevista per la Network Advertising Initiative, a travésde l’enllaç següent: (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

El fet de continuar navegant per la pàgina Web implica l’acceptació de la instal·lacióde les cookies indicadas. En aquest sentit, “continuar navegant” significa fer clic en qualsevol botó, check box o link de la pàgina Web, fer “scroll”, aixícom descarregar qualsevol contingut ofert en el mateix.

L’ Usuari pot bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el mateix. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador para ampliar aquesta informació.

Compare listings

Compare