El certificat energètic dels habitatges o qualificació d’eficiència energètica

Què és el certificat energètic o la qualificació d’eficiència energètica?

El certificat energètic o la qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i d’ocupació.

Aquesta certificació, classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra A correspon a l’edifici més eficient i la lletra G a l’edifici menys eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

El dia 1 de juny de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013 relatiu al procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Derogat posteriorment pel Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis.

Qui ha d’aportar el Certificat energètic?

El propietari que posa a la venda o lloga un habitatge, un local o una oficina té l’obligació de posar a disposició del comprador o del llogater un certificat d’eficiència energètica.

Quins edificis han de posseir el certificat energètic (CE)?

Els edificis de nova construcció. 

Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.   

Els edificis o parts d’edificis existents en els quals una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2.

Les reformes o ampliacions d’acord amb l’establert en el  Reial Decret 390/2021.

Els edificis o parts d’edificis amb una superfície útil total superior a 500 m2 dels usos definits en el  Reial Decret 390/2021.

Els edificis que han de realitzar obligatòriament la inspecció tècnica de l’edifici.

Quins edificis queden exempts de posseir el certificat energètic (CE)?

 Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.

Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses. 

Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.

Edificis industrials, de la defensa i agrícoles, a la part no residencial. 

Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².

Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.

Qui ha d’emetre el certificat energètic?

Un tècnic competent que estigui en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic) per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques segons exigeixi la normativa vigent.

Aquest certificat ha de ser inscrit en el Registre de certificats d’eficiència energètica de la Generalitat de Catalunya.

Quina vigència té certificat energètic?

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica sigui una G, aleshores la validesa màxima serà de 5 anys.

Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis que incorporin aquestes tipologies d’actuació per  millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica. ​

Aquest ajuts van dirigits a:

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d’edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​

Les comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). ​

Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​

Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació.​

Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d’actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​

Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​

Les Comunitats locals d’energia, les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.​

Quins requisits s’han de complir per optar als ajuts?

Independentment del numero d’actuacions que es facin s’han d’assolir els dos objectius:

Millora com a mínim d’una lletra de la qualificació (excepte en el cas que ja es tingui una qualificació A)

Reducció mínima del 10 % del consum d’energia final.

A més, cal tenir present que, tant per l’opció A com per l’opció B, el cost elegible màxim de les actuacions, ja sigui per a l’opció A com per a l’opció B, serà de 5.000.000,00 d’euros (IVA exclòs), i el cost elegible mínim serà de 10.000,00 euros (IVA exclòs). Recordar que en el cas que l’edifici no es pugui certificar llavors no cal complir el punt 1.

Quins ajuts es poden obtenir?

Compare listings

Compare